• برگشت به صفحه اصلی
  • سیستم خزانه

  • امکانات:
  • دستور پرداخت
  • حسابداری مشتریان
  • تنخواه
  • مدیریت دریافت و پرداخت
  • جریان نقدینگی
  • گزارشات فصلی و ارزش افزوده

مدیریت فاکتور های باز ، چک های در جریان ، اعتبار مشتریان و ثبت دریافتی مشتریان و.... همگی در این سیستم مدیریت می شوند
مدیریت نقدینگی شرکت اعم از مانده حساب های - چک های در جریان و برگشتی تمامی این آیتم به کمک شما می آیند تا پیش بینی از آینده نیز داشته باشید.