• برگشت به صفحه اصلی
  • سیستم منابع انسانی

  • سیستم منابع انسانی تمامی اطلاعات مورد نیاز پرسنل شرکت را بصورت پرونده الکترونیکی نگهداری می نماید و شما را از بایگانی ها و پوشه ها رهایی می دهد.

  • امکانات:
  • بانک رزومه - آزمون استخدامی
  • استخدام - قرارداد - حکم
  • عملیات وصول
  • خدمات رفاهی
  • نظام پیشنهادات
  • توبیخ - تشویق
  • قابل ارائه بصورت یکپارچه و مجزا

جمع آوری بانک رزومه ، پرسشنامه استخدامی ، آزمون استخدامی ، صدور احکام و تنظیم قرارداد پرسنلی و تمام اطالاعات مربوط به پرسنل و اطلاعات پایه برای حقوق دستمزد را شامل می شود.