• برگشت به صفحه اصلی
  • سیستم مدیریت امور مجامع

  • این سیستم بطور کلی اطلاعات جامعی در مورد شرکتهای زیر مجوعه یک شرکت مادر ارائه می دهد. این اطلاعات عبارتند از : .اطلاعات کلی هر یک از شرکتها مثل آدرس ، آمار پرسنل ، واحدهای فعالیتی ، اعضای هیات مدیره ، سهامداران شرکت ، مستندات عمومی از قبیل اساسنامه ، شرکتنامه ، چارت سازمانی ، روزنامه رسمی و

  • امکانات:
  • تعریف شرکتهای زیر مجموعه
  • تعریف اطلاعات صورتهای مالی به تفکیک اقلام اطلاعاتی برای هر یک از شرکتهای زیر مجموعه و همچنین ضمیمه کردن فایلهای مرتبط
  • تعریف اطلاعات حسابرسی های انجام شده برای هر یک از شرکتهای زیر مجموعه و همچنین ضمیمه کردن فایلهای مرتبط
  • امکان تعریف اطلاعات مجامع به تفکیک مجمع عملکرد , مجمع عمومی عادی تصویب بودجه , مجمع عمومی عادی سالیانه , مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع هیات موسس
  • امکان پیگیری تکالیف و پاسخ به بندهای مجمع و اطلاع رسانی بابت زمان انجام و تاخیر
  • امکان تعیین مهلت برای انجام تکالیف و پاسخ به بندهای مجمع و نمایش هشدار بابت بندهای سررسید شده
  • امکان مقایسه شرکتهای زیر مجموعه بر حسب اطلاعات صورتهای مالی و یا نسبتهای مالی تعریف شده