• برگشت به صفحه اصلی
  • سیستم حسابداری

  • این سیستم که نقطه عطف سیستم ها می باشد . ارتباط درستی با زیر سیستم های دیگر داشته و از تمامی سیستم ها اطلاعات را بصورت مکانیزه دریافت می گردد. مانند تمامی سیستم های نرم افزار های دیگر امکان سند دستی و گزارشات استاندارد حسابداری را دارد

  • امکانات:
  • صدور اسناد مکانیزه سایز سیستم ها
  • ثبت سند دستی
  • کزارشات قیمت تمام شده
  • گزارشات معمول حسابداری مانند تراز